اولویت سنجی ابعاد شکوفایی شهری با تاکید بر حکمروایی و قانون گذاری (نمونه موردی : شهر مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2296

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

شکوفایی شهری یکی از مفاهیم نوین با رویکردی جامع و یکپارچه برای ارتقاء رفاه جمعی و تحقق تمام آن خواسته هاست که شهرهای جهان را به سوی آینده بهتر هدایت می کند. شکوفایی تا سال ۲۰۱۶ شامل پنج بعد بهره وری ، کیفیت زندگی ، عدالت و شمول اجتماعی ، توسعه زیرساخت و پایداری زیست محیطی می شود، پس از آن سازمان ملل متحد بعد جدیدی به نام حکمروایی و قانون گذاری به آن افزود. هدف این پژوهش اولویت بندی ابعاد شکوفایی شهری با تاکید بر بعد حکمروایی و قانون گذاری در شهر مشهد می باشد، سپس به شناسایی ابعاد تاثیرگذار و اولویت بندی درجه شاخص های اثرگذار در این بعد پرداخته می شود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی (تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان و متخصصین و بازدید میدانی ) ، سپس اطلاعات با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در محیط نرم افزار (Smart PLS) و تحلیل سلسله مراتبی در محیط (AHP) مورد بررسی قرار گرفته ، برای بعد حکمروایی و قانون گذاری ۲ زیرمعیار مشارکت و ظرفیت نهادی در نظر گرفته شد که مشارکت به شاخص مشارکت مردم و افراد محلی در تصمیمات شهری و ظرفیت نهادی به دو شاخص میزان مشارکت نهادهای غیردولتی و نقش دولت بر تصمیم گیری و اداره زندگی روزمره مردم تقسیم می شود. بررسی نتایج نشان می دهد که بعد حکمروایی و قانونگذاری با امتیاز ۷۱/۱ و به ترتیب شاخص مشارکت با ۸۹۵.۰ و ظرفیت نهادی با امتیاز ۸۶۴.۰ بر شکوفایی شهر مشهد اثرگذارند.

Keywords:

شکوفایی شهری , ابعاد شکوفایی , حکمروایی و قانون گذاری , شهر مشهد.

Authors

مریم دانشور

استادیار گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

بهجت یوسفی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران