طراحی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر قابلیت های هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی با رویکرد آمیخته

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PUBL-14-4_003

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

هدف: هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر قابلیت های هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این تحقیق با استفاده از روش آمیخته (کیفی کمی) سعی شد ابعاد مختلف مدل یاد شده شناسایی و طراحی شود. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران و صاحبنظران صنعت برق آشنا به پیشینه موضوع بودند که ۲۲ نفر از آنها با رویکرد نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری­ انتخاب ­شدند. در این بخش، برای گردآوری داده ها، از مطالعه کتابخانه­ ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته ­استفاده­ شد. سپس در بخش کمی، با روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به اعتبارسنجی یافته های بخش کیفی و الگوی ارائه شده پرداخته شد. جامعه آماری این بخش کلیه کارکنان صنعت برق استان سیستان و بلوچستان بودندکه بر مبنای مشترک جدول مورگان ۳۷۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه توانمندسازی، هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی با مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد.یافته ­های پژوهش:  نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان دادندکه هوشمندی سازمانی و روابط میان فردی سازمانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر به ترتیب ۴/۷۷ و ۹/۶۲ درصد می ­باشد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت هرچه قابلیت­ های هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی در کارکنان تقویت شود، توانمند­سازی آنها نیز افزایش می یابد.  محدودیت ­ها و پیامدها: این ­پژوهش محدود به صنعت برق استان سیستان و بلوچستان می باشد و اجرا­ و نظرسنجی آن در چندین سازمان دیگر باعث بینش عمیق ­تر در مورد زوایا و تکامل مدل می شود. بنابراین انجام مطالعاتی در این زمینه در پژوهش های آینده توصیه می ­شود.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش نشان داد بهره گیری از قابلیت های هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی عاملی در ایجاد تمایز در نحوه عملکرد افراد و ارتقاء توانمندی کارکنان است. لذا بهره گیری از شاخص های معرفی شده سبب توسعه قدرت و موفقیت نیروی انسانی در ایفای نقش ها و کارکردهای خود شده و مسیر پیشرفت و نوآوری را در سازمان هموار می نماید. همچنین مدیران­ صنعت برق می توانند راهبردهای کامل تری­ را­ جهت حل چالش های حوزه منابع انسانی تدوین کرده و در مرحله اجرا موفق تر عمل نمایند.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر تنها  تحقیق در این زمینه بوده و مدل ارائه  شده پاسخ به یک مساله واقعی کسب وکار در صنعت برق استان سیستان و بلوچستان  است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

Keywords:

هوشمندی سازمانی , توانمندسازی کارکنان , روابط میان فردی سازمانی

Authors

فاطمه خوش حال

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

علیرضا سرگلزایی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

زهرا وظیفه

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi, Parviz; Safari Kohra, Mohammad; Nomati, Somia (۲۰۱۶). Management of ...
 • Ahmadzadeh, Suleiman; Azizi, Hakimeh (۱۴۰۰). Investigating the Relationship Between Human ...
 • Albrecht, K. (۲۰۰۳). Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking Outside ...
 • Agba, M. S. (۲۰۱۸). Interpersonal Relationships and Organizational Performance: The ...
 • Anafarta, A., & Apaydin, Ç. (۲۰۱۶). The Effect of Faculty ...
 • Arora, R., & Rangnekar, S. (۲۰۱۶). Towards Understanding the Two ...
 • Arshadhi, Maryam; Rabati, Afshin; Tahmoursi, Nilofar (۲۰۱۸). Investigating the Effectiveness ...
 • Berns, K. V., & Klarner, P. (۲۰۱۷). A Review of ...
 • Carter, M. (۲۰۰۱). Strategic Planning (in Nonprofit or For-Profit Organizations). ...
 • Damghanian, Hossein; Rastgar, Abbas Ali; Yazdani, Mohammad (۲۰۱۷). Designing and ...
 • Daneshmandi, Samia; Fathi-Ajargah, Koresh; Khorasani, Abasalt; Qalich Lee, Behrouz (۲۰۱۷). ...
 • Gagné, M., & Deci, E. L. (۲۰۰۵). Self Determination Theory ...
 • Eslami Harandi, Hossein Ali; Zulfaqari Zafarani, Rashid; Jaafari Harandi, Reza ...
 • Farahani, Abolfazl; Ajam, Qasim; Azizian Kohn, Nasreen; Saraj, Sara (۲۰۱۳). ...
 • Faruzandeh, Mohsen (۲۰۱۴). The Place and Importance of Communication in ...
 • Fock, H.; Chiang, F.; Kevin, Y. A.; & Hui, M. ...
 • Ghobadi, Azam (۲۰۲۱). Introducing the Impact of Employees' Organizational Intelligence ...
 • Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Naismith, N., ...
 • Halal, W. E. (۲۰۰۶). Organizational Intelligence: What is it? and ...
 • Helmy, I.; Adawiyah, W. R.; & Banani, A. (۲۰۱۹). Linking ...
 • Horrenkol Boy, C. K. (۱۹۹۹). Defining and Measuring Employee Empowerment. ...
 • Hosseini, Sayedzainab; Qoligourchian, Nader; Jafari, Periosh; Zamani Moghadam, Afsana (۲۰۱۹). ...
 • Hosseini Kashani, Fatemeh Masoumeh; Chenari, Alireza; Ahmadi, Amine; Parsa, Kurosh ...
 • Johnson, R. D., Pepper, D., Adkins, J., & Emejom, A. ...
 • Kalkavan, S., & Katrinli, A. (۲۰۱۴). The Effects of Managerial ...
 • Khanalizadeh, Ruqiyeh; Kurdanaij, Asdalah; Fani, Ali Asghar; & Mashbaki, Asghar ...
 • Khazaei, Ali; Eskandari, Starah; Mahmoudi, Ahmad; & Yousafy, Bahram (۲۰۱۸). ...
 • Keyton, J., Caputo, J. M., Ford, E. A., Fu, R., ...
 • Kikha, Ahmad; & Abbaspour, Abbas (۲۰۱۸). The Relationship Between Organizational ...
 • Kostiwa, I. M., & Meeks, S. (۲۰۰۹). The Relation Between ...
 • Lashley, C. (۱۹۹۹). Employee Empowerment in Services: A Framework for ...
 • Lapointe, E., & Vandenberghe, C. (۲۰۱۷). Supervisory Mentoring and Employee ...
 • Lin, C. Y. Y. (۱۹۹۸). The Essence of Empowerment: A ...
 • Mantaqi, Mohsen (۲۰۱۹). The Function of Organizational Intelligence in Strategic ...
 • Matsuda, T. (۱۹۸۸). OR/MS, Its Interaction With and Benefit From ...
 • Markus J. Thannhuber, Andy Bruntsch, & Mitchell, M. (۲۰۱۷). Knowledge ...
 • Mardani Garmdare, Mohammad Reza (۲۰۱۸). Organizational Intelligence and Employee Empowerment. ...
 • Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. ...
 • McKinney, C. M., Mookherjee, S., Fihn, S. D., & Gallagher, ...
 • Mirmohammadi, Seyyed Mohammad; Hosseinpour, Davod; Qasmi Banabri, Hamidreza (۲۰۱۶). The ...
 • Moro, S., Cortez, P., & Rita, P. (۲۰۱۵). Business Intelligence ...
 • Najari, Reza; Azar, Adel; Jalilian, Hamidreza (۲۰۱۴). Presentation of the ...
 • Omunakwe, P.O.; Nwinyokpugi, P.N.; & Adiele, K. C. (۲۰۱۸). Workplace ...
 • Pattnaik, S.C.; & Sahoo, R. (۲۰۱۸). Human Resource Practices as ...
 • Pallai, K.; & Gregor, A. (۲۰۱۶). Assessment of Effectiveness of ...
 • Qobadi, Azam (۱۴۰۰). Investigating the Impact of Employees' Organizational Intelligence ...
 • Rafti, Mohammad; Samadi, Masoumeh (۲۰۱۸). Examining the Effect of Organizational ...
 • Ratnasari, S.D.; Andriansyah, A. S. (۲۰۱۴). Effect of Self-Confidence and ...
 • Raina, R.; & Pande, N. (۲۰۱۲). Communication Competence of Indian ...
 • Robbins, Stephen P. (۲۰۱۳). Basics of Organizational Behavior. Translated by ...
 • Saadat Talab, Verse (۲۰۱۹). The Effect of Succession on Knowledge ...
 • Safdari, Narges; Koroneh, Daud (۲۰۲۱). Identifying the Process of Using ...
 • Safari, Omid; Shahidi, Nima (۲۰۲۲). A Study of Empowerment and ...
 • Saraih, U.N.; Azmi, A.H.; Sakdan, M.F.; Mohd, Karim K.; Amlus, ...
 • Schwaninger, M. (۲۰۰۱). Intelligent Organizations: An Integrative Framework. Systems Research ...
 • Sephovand, Reza; Vahdati, Hojjatoleh; Esmaili, Mahmoudreza; Rahimi Kakah, Samad (۲۰۱۶). ...
 • Senai Rad, Mohammad (۲۰۱۹). Empowering Employees Based on Succession Planning. ...
 • Seyedjavadin, Seyedreza (۲۰۰۷). ۳۶۰-Degree Competency Assessment Criteria. (in Persian ...
 • Shamszare, Milad; Tahmasabi, Reza; Yazdani, Hamidreza (۲۰۱۷). Evaluating the Maturity ...
 • Shahravi, Mohammad Reza (۲۰۲۲). Investigating and Identifying the Empowerment Components ...
 • Sharma, P. (۲۰۱۷). How Coaching Adds Value in Organisations – ...
 • Shekari, Mohammad Reza; Asmaili Givi, Mohammad Reza; Kshavarz, Hamid (۲۰۱۵). ...
 • Shim, M.; Mercer, K.; Laura, M.; Roberts, L.J.; Gustafson, D. ...
 • Sozbilir, F. (۲۰۱۸). The Interaction Between Social Capital, Creativity, and ...
 • Surienty, L.; Ramayah, T.; Lo, M. C.; Tarmizi, A. N. ...
 • Supriadi, S.; Sefnedi, S. (۲۰۱۷). The Effect of Emotional Intelligence ...
 • Tahuri, Alireza (۲۰۱۹). Investigating the Effect of Talent Management, Nurturing, ...
 • Timuri, Hadi; Shaimi, Ali; Zarei, Maryam (۲۰۱۶). The Relationship Between ...
 • Ugwu, F.O.; Onyishi, I.E.; Rodríguez-Sánchez, A. M. (۲۰۱۴). Linking Organizational ...
 • Yaqoubi, Mohammad; Bagheri, Ruholah (۲۰۲۲). Studying the Relationship Between Employee ...
 • Yousefli, Amir; Nosrati, Mansour (۲۰۱۸). The Importance of Interpersonal Communication ...
 • Yarovisi, Reza; Fattah, Moderator; Abul Ma'ali al-Husaini, Khadijah (۲۰۱۷). Identifying ...
 • Zenozi, Seyyed Jafar; Jafari, Maitham (۲۰۲۱). The Reflection of Strategic ...
 • نمایش کامل مراجع