‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تاثیر هوش مصنوعی در خلاقیت دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-2-13_015

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1403

Abstract:

هوش مصنوعی به معنای چیزی ساختگی است که قدرت تفکر و تصمیم گیری دارد. این هوش مانند هوش طبیعی به آموزش احتیاج دارد؛ و مطالعات در این زمینه نشان داده است که، توسعه تفکر نوآورانه از طریق دوره های هوش مصنوعی می تواند خلاقیت دانش آموزان و مهارت های حل مسئله را تحریک کند. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی کاربرد هوش مصنوعی بر میزان خلاقیت دانش آموزان انجام گرفت. روش تحقیق "نیمه آزمایشی" با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود، جامعه آماری را کلیه ی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر یزد تشکیل دادند، و به منظور انجام تحقیق با روش نمونه گیری در دسترس دو گروه ۱۵ نفری تحت عنوان گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون خلاقیت به عمل آمد، سپس مداخلات آموزشی (هوش مصنوعی) برای گروه آزمایش طی ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای اجرا گردید. پس از اتمام دوره آموزشی از هر دو گروه پس آزمون خلاقیت به عمل آمد. برای سنجش میزان خلاقیت از پرسشنامه آزمون تفکر خلاق تورنس (۱۹۷۴) فرم ب تصویری استفاده شد. درنهایت داده ها با نرم افزار spss نسخه ۲۴ و آماره تحلیل کواریانس موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها با توجه به میزان سطح معناداری آزمون کواریانس ۰۰۱/۰، نشان داد که ۳/۴۲ درصد کواریانس نمرات پس آزمون «خلاقیت» ناشی از تاثیر «آموزش هوش مصنوعی» است و با توجه به میانگین ها باعث افزایش نمره ی «خلاقیت» شده است. بنابراین با ارائه آموزش های هوش مصنوعی در مدارس می توان خلاقیت را در دانش آموزان ابتدایی افزایش داد و باید این موارد در آموزش وپرورش جدی انگاشته شود.

Authors

ناصر محمدی احمد آبادی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، کد پستی:۱۹۵۶۹، تهران، ایرانnasermohamadi۸۹@pnu.ac.ir

محمد مهدی زارع

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور تفت، ایران

مطهره باغستانی

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور تفت، ایران