شناسایی و اولویت بندی الزامات مدیریتی اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) در مدارس پسرانه ابتدایی خرمشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP13_053

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

در این پژوهش با هدف تعیین و اولویت بندی الزامات مدیریتی اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) در مدارس پسرانه ابتدایی خرمشهر در سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۲ انجام شده است. روش تحقیق به صورت روش کیفی می باشد و جامعه پژوهش شامل مدیران و معلمانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ در مدارس پسرانه مجری طرح بوم شهرستان خرمشهر، مشغول تدریس بوده اند. حجم نمونه های پژوهش شامل ۲۴ نفر که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری مبتنی بر معیار در پژوهش شرکت کردند و بررسی تا رسیدن به قاعده اشباع ادامه دارد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک دلفی استفاده شده است نتایج نشان داد در بخش الزامات، طرح ویژه مدرسه عامل مالی و مادی با وزن نسبی ۰/۳۲۶ و در بخش اجرا عامل اجتماعی با وزن نسبی ۰/۴۱۳ در اولویت اول قرار دارند. به نظر می رسد استفاده از سیستم های هوشمند و نوین، تجدید نظر در دستورالعمل های فنی، آموزش مدیران و ذینفعان، پشتیبانی دولت از همه ظرفیت های موجود در اجرای طرح ویژه مدرسه و اجرای صحیح آن در مدارس در بهبود عملکر دانش آموزان به آنها کمک نماید و می توان برای آنهابسیارمفید باشد.

Keywords:

طرح ویژه مدرسه (طرح بوم) , الزامات مدیریتی , مدیران و معلمان

Authors

سمیه حمید

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، موسسه آموزشی مهر اروند

محمد حسین پور

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران