مطالعه رسوب شناسی ، رخساره های رسوبی و مدل رسوبی رودخانه سرنی ، جنوب ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI42_148

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

رودخانه سرنی با طول تقریبی ۶۵ کیلومتر در شرق میناب ( جنوب ایران) قرار دارد . جهت انجام مطالعات رسوب شناسی تعداد ۲۰ نمونه رسوب از کانال فعال رودخانه برداشت شده است که پس از خشک شدن به روش غربال خشک دانه بندی و پارامترهای رسوب شناسی (میانه ، میانگین ، جورشدگی ، کج شدگی و کشیدگی ) بررسی شد، که براساس محاسبه این پارامارها،عمدتا جورشدگی خوب متوسط تا بسیار بد، کج شدگی به شدت به سمت دانه ریز تا به شدت به سمت دانه درشت و دامنه کشیدگی پهن تا بسیار کشیده دیده می شود. در این رودخانه ۴ ناپیوستگی و ۵ پیوستگی رسوبی شناسایی شد. در رودخانه سرنی ۱۰ رخساره رسوبی ، گراول دانه پشتیبان (Gcm)، گراول با لایه بندی افقی (Gh)، گراول با طبقه بندی مورب (Gp)، گراول ماتریکس دار بدون لایه بندی (Gms )، گراول دانه پشتیبان بدون لایه بندی (Gm) ، ماسه با لایه بندی افقی (Sh)، ماسه با طبقه بندی مورب (St)، ماسه با طبقه بندی توده ای ، دانه درشت تا ریز فاقد لایه بندی (Sm)، گل و سیلت توده ای حاوی ریشه گیاهان (Fr)، سیلت و گل تودهای (Fm) و ۵ عنصر ساختاری CH, SG, GB, SB و FF مشاهده گردید. ناپیوستگی روند ریز شوندگی به سمت پائین دست به علت ورود شاخه های فرعی تغذیه کننده و همچنین فرسایش تراس های قدیمی تر است . بر اساس مجموعه های رخساره ای و عناصر ساختاری ، مدل رسوبی رودخانه سرنی در بریده-بریده کم عمق گراولی در بالادست ؛ بریده- بریده گراولی با رسوبات ثقلی در قسمت میانی و رودخانه مئآندری در قسمت پائین دست است .

Authors

مجتبی انصاری فر

گروه زمین شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

حمیدرضا معصومی

گروه زمین شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

محمدصادق دهقانیان

گروه زمین شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

محمدرضا غریب رضا

گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

جعفر رهنماراد

گروه زمین شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران