ارائه رویکردی نوین جهت ارزیابی پایداری هیدرولیکی موج شکن های سکویی نسبتا شکل پذیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_019

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

تخمین مناسب عرض فرسایش یافته سکو به جهت انتخاب بهتر و دقیق تر عرض سکو در طراحی موج شکن های سکویی چندلایه حائز اهمیت زیادیاست. برای این منظور، مطالعه ای آزمایشگاهی تحت اثر امواج نامنظم با طیف انرژی موج جوانسواپ در کانال موج، و در گستره مناسب کاربردیاز پارامترهای مختلف محیطی و هندسی در پایداری موجشکن سکویی نسبتا شکل پذیر (موج شکن سکویی چندلایه) انجام شد. در پژوهش حاضرروابط تخمین میزان پسرفت سکو توسط محققین دیگر با داده های آزمایشگاهی حاضر و با بکارگیری شاخص های ارزیابی آماری بررسی شدهاست. سپس با درنظرگیری رویکردی جدید، رابطه ای بین عرض پسرفت سکو و سطح فرسایش یافته سازه، برقرار شده است. شاخص های خطا بیننتایج پارامتر آسیب محاسبه شده از رابطه ارائه شده در این پژوهش با نتایج اندازه گیری شده آزمایشگاهی شامل مربع ضریب همبستگی ((R(۲) برابر۱ / ۹۰ %، جذر میانگین مربعات نرمالایزشده (NRMSE) تقریبا برابر ۱۶ / ۰ ، بایاس (BIAS) برابر ۰۸ / ۰ و انحراف معیار(σ) برابر با ۳۱ / ۱، بدستآمدند. به نظر می رسد استفاده از روش حاضر، بتواند کمک شایان توجهی برای تخمین هرچه مناسبتر مقدار عرض سکو، مخصوصا برای طراحیموج شکن های سکویی به سختی شکل پذیر و نسبتا شکل پذیر ارائه نماید.

Authors

مجید احسانی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران