حفاظت از خط لوله پوشش دایره در جریان غیر ماندگار با گذاشتن مصالح درشت دانه زیر لوله

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_148

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

در این مقاله به منظور مهار آبشستگی خطوط لوله پوشش دایره ای،آزمایشات تجربی با انجام تشابه سازی هندسی و دینامیکی برای بررسیتاثیر بکارگیری مصالح درشت دانه بر آبشستگی زیر لوله انجام شدهاست. درشتی دانه های سنگی باعث مقاومت بیشتر مصالح سنگی بستر درمقابل گرادیان هیدرولیکی زیر لوله می شود. در مدل های فیزیکی اینمطالعه قطر لوله ۳۲ میلیمتر ثابت بود. دبی آزمایشات به ترتیب۱۰،۱۵،۲۰،۲۵ لیتر بر ثانیه بوده است. در این آزمایش ها از دو نوعرسوب با دانه بندی ۱ و ۹ میلیمتر در زیر لوله استفاده شد. نتایجآزمایشات نشان داد، که در دبی های بترتیب ۱۰،۱۵،۲۰،۲۵ لیتر ، درسیل های ۱۲،۶،۴،۳ لوله کاملا رخ نما شدند، نتایج حاصل از مدلفیزیکی در دبی های مختلف موید عدم رخ نما شدن کامل لوله در صورتاستفاده از رسوبات با دانه بندی ۹ میلیمتر می باشد که در ازمایشاتبا رسوبات مصالح ریز دانه (ماسه) زیر لوله کاملا رخ نما شده است.بنابراین استفاده از مصالح درشت دانه در زیر لوله بعنوان مصالحیدر دسترس و ارزان می تواند مانع از فرسایش بستر زیر لوله و عدمخسارت به خطوط لوله انتقال آب و فاضلاب در زمان سیلاب شده و مشکلاتزیست محیطی و اقتصادی سیلاب را به حداقل برساند.

Authors

محمد رحیمی علی آبادی

دانشجوی دکتری علوم ومهندسی آب- سازه های آبی دانشگاه بوعلی سینا همدان

سعید گوهری

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان

مجید حیدری

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان