اثر سطوح مختلف اسیدآلی در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در دوره های آغازین و رشد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF09_060

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

این پژوهش جهت بررسی اثر سطوح مختلف اسیدآلی در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در دوره های آغازین و رشد انجام شد.تعداد ۱۶۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه (مخلوط نر و ماده) سویه تجاری راس ۳۰۸ ، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار،چهار تکرار و تعداد ۱۰ قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۱- گروه شاهد فاقد اسید آلی، ۲- تیمار حاوی ۲ / ۰ درصد اسید آلی، ۳- تیمار حاوی ۴ / ۰ درصد اسید آلی و ۴- تیمار حاوی ۶ / ۰ درصد اسید آلی بود. نتایج عملکرد رشد نشانداد که در مصرف خوراک و وزن بدن در دوره آغازین تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (۰۵ / ۰ > p). تیمارهایحاوی مکمل اسیدآلی به خصوص تیمار حاوی ۶ / ۰ درصد اسید آلی نسبت به گروه شاهد دارای بیشترین مقدار مصرف خوراک و وزنبدن بودند. در ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان داد کهافزودن مکمل اسید آلی در سطح ۶ / ۰ سبب بهبود مصرف خوراک و وزن بدن در مرحله آغازین در جوجه های گوشتی شد.

Authors

محمد حسن پور

دانش آموخته دکتری تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مژگان حجتی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا صادقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، مدرس دانشکده کشاورزی ساری، دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران