بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس تعدادی از گونه های نعناعیان در محیط آزمایشگاهی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF09_109

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، یک باکتری گرم مثبت و عامل بسیاری از عفونت های مختلف در زخم ها، عفونت های تنفسیاست. مقاومت این باکتری به بسیاری از آنتی بیوتیک ها سبب شد تا گیاهان داروی برای مقابله با این باکتری و کنترل بیماری هایعفونی منتج از آن مورد بررسی قرار گیرند. در این مطالعه، اثرات ضد باکتریای اسانس مرزه، مریم گلی، زوفا و زرین گیاه مورد ارزیابیقرار گرفت. اسانس این گیاهان با روش تقطیر با آب به دست آمد. به منظور تعیین حداقل غلظت های بازدارنده از رشد (MIC) وحداقل غلظت کشنده (MBC) این اسانس ها بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آزمایشگاه، این اسانس ها درغلظت های مختلف (بین ۶۴۰۰ppm تا ۵۰ppm) به روش رقت سازی سریالی هر کدام در ۱۰ مشاهده و با سه تکرار آماده شدند.میزان جذب نوری گوده های آزمایش در طول موج ۶۳۰ نانومتر با استفاده از دستگاه پلیت خوان در زمان صفر و پس از ۲۴ ساعتگرمخانه گذاری بررسی شد. در بین چهار گیاه، داروی مورد مطالعه مرزه Satureja mutica بهترین اثر را نشان داد. بطوریکه با۸۰۰MIC پی پی ام و ۳۲۰۰MBC پی پی ام بیشترین اثر در کنترل باکتری را نشان داد.

Authors

فرزانه بهادری

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایرا ن

علیرضا مشتاقی

مشمول نخبه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران