مطالعه تجربی و عددی بر روی رفتار فرریزش پلاستیک خمشی تقویت کننده های جدارنازک تولید شده به روش اتصال چسبی بکار رفته در بدنه شناورهای دریایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPROPU03_073

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

در این مقاله به بررسی کارایی روش اتصال چسبی جهت ساخت تقویت کننده های فلزی جدارنازک با مقطع مربعی مورد استفاده در بدنه شناورهای دریایی پرداخته شد. در ابتدا به کمک روش تجربی الگوی تغییر شکل و فروریزش پلاستیک تحت بارگذاری خمشی سه نقطه مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه گردید که مناسب ترین حالت برای بارگذاری خمشی شرایطی می باشد که در آن جهت نیروی اعمالی خارجی عمود بر سطح مقطع اتصال چسبی باشد. زیرا در این حالت جدایشی در ناحیه اتصال و در حین تغییر شکل پلاستیک چسبنده ها اتفاق نمی افتد. از آنجا که یکی از مهم ترین چالش ها در استفاده از سازه های اتصال چسبی دستیابی به تکنیکی جهت پیش بینی جدایش بین چسبنده ها و بروز آسیب در لایه چسب می باشد، لذا به کمک نرم افزار آباکوس به مدلسازی عددی سازه جدارنازک اتصال چسبی مورد بررسی پرداخته شد. در مدل عددی رفتار مادی لایه چسب به کمک مدل ناحیه چسبناک دوخطی و رفتار مادی چسبنده های فلزی به کمک مدل الاستیک-پلاستیک شبیه سازی شد. نتایج مدلسازی عددی در تطبیق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی بدست آمد بطوری که می توان از آن برای شبیه سازی رفتار سازه در حالات دیگر بارگذاری از جمله بارگذاری محوری بدون انجام تست های آزمایشگاهی استفاده نمود.

Authors

جمال بیدادی

دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

حامد همپائیان میاندواب

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

حامد سعیدی گوگرچین

دانشیار، مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران