بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی در بانکداری بر عملکرد، ثبات و فراگیری مالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_083

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR- Coporate Social Responsibility) مسئولیتی است که سازمان ها را باهدف اثر گذاری مثبتدر مسائلی از قبیل دغدغه های اجتماعی و زیست محیطی بر افراد خارج از سازمان متعهد می سازد.بسیاری از کشور ها این مفهوم را به منظور مبارزه با پدیده های فقر ، بیکاری و الودگی و سایر مشکلات و معضلات اجتماعیمورد بحث و بررسی قرار داده اند. بر پایه تعریف مسولیت پذیری اجتماعی،بانک ها متعهد می شوند فعالیت های خود را درجهت پیشرفت جامعه و کاهش معضلات و افزایش رضایت مندی جامعه بکار بگیرند. در این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیتاجتماعی شرکت ها بر عملکرد مالی((FP-Financial Performance ، ثبات مالی((FS-Financial Stability و شمولمالی((FI-Financial Inclusion در بخش بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از ۱۰ بانک درطی ۷ سال برای دوره های مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۴ با سه فرضیه مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق بابهرهگیری از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک پنل دیتامورد آزمون قرارگرفت و با نرم افزار Eviews به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر FS تاثیر مثبت و معناداردارد ولی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر FPو FIتاثیر معنادار ندارد.

Keywords:

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها , عملکرد مالی , ثبات مالی , شمول مالی

Authors

عاطفه عموزاده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

المیرا امسیا

گروه حسابداری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

محمود بانی

گروه حسابداری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.