استرس و عوامل موثر برآن در محیط کار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 136

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_117

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

حسابداران, به دلیل تضاد منافعی که بین مدیران و سرمایه گذاران وجود دارد, با طیف وسیعی از نیازها و انتظارات روبرو هستندکه برآورده کردن این انتظارات در محیط کار صاحبکاران, موجب ایجاد فشار و استرس در کارحسابداری می گردد و ممکن استروی کیفیت حسابداری تاثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین هرچقدر کیفیت حسابداری بالاتر باشد مشخصا استرس شغلی ازطریقفعالیت های واقعی نیز کاهش می یابد و انتظار می رود حسابداری با کیفیت بالاتر را افزایش دهد. لذا هدف این پژوهش بررسیتاثیر استرس کاری حسابدار در محیط کار و عوامل موثر در ایجاد استرس در حسابداران است. یافته های تحقیق حاکی از آناست که بین استرس کار حسابدار و کیفیت حسابداری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر, چنانچه استرس کارحسابدار افزایش یابد, میزان اقلام تعهدی اختیاری نیز افزایش می یابد, در نتیجه منجر به کاهش کیفیت حسابداری می گردد.یافته های پژوهش نشان داد که استرس حسابدار رابطه مثبتی با کاهش کیفیت کاری حسابدارو همچنین با افزایش استرسشغلی کیفیت کار حسابداری کاهش می یابد و در شرکت های دارای حسابرس نخستین(حسابداران تازه کار), این اثرگذاریبیشتر است.

Authors

هانیه فولادیان

گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان،استان سمنان

علیرضا دشتبان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان