بررسی تاثیر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سیاست های تقسیم سود با توجه به نقش استراتژی های شرکت هایخانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_118

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

امروزه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها از یک موضوع حاشیه ای و کم خور توجه در حوزه حسابداری و مدیریتبه یکی از رایجترین موضوعات در محافل علمی و دنیای تجارت تبدیل شده است.مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت موضوعیاست که مورد توجه ذینفعان قرار می گیرد که یکی از عوامل اثرگذار بر شهرت شرکت است. انتخاب حسابرس نیز با شهرتشرکت مرتبط است به همین دلیل است که همواره محققان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که چرا صاحبکار از بینموسسات مختلف حسابرسی، یک موسسه خاصی حسابرسی را به عنوان حسابرس خود انتخاب نموده است. این مطالعه به بررسیتاثیر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سیاستهای تقسیم سود با توجه به نقش استراتژیهای شرکت های خانوادگی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۹۹-۹۴ می پردازد. در این پژوهش نیز برای جمعآوری اطلاعات ازروش کتابخانه ای استفاده شد؛ و با توجه به اینکه تنها مرجع قابلاعتماد برای جمعآوری داده های مالی، بانکهای اطلاعاتیرایانهای و کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار رهآورد نوین و وبسایت www.rdis.ir میباشند، لذا داده های موردنیاز این پژوهش از طریق مراجع مذکور جمعآوری گردید. نتایج حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی و سیاستهایتقسیم سود شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که شرکتهای خانوادگی، رابطه بین مسئولیت اجتماعیو سیاستهای تقسیم سود شرکت را تعدیل می کند.

Authors

حسین عامریون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان