تاثیر سرمایه گذاری در سهام بانکی بر محدودیت مالی با تاکید بر وجه نقد نگهداری شده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_124

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

محدودیت منابع شرکت ها تاثیر بسزایی بر روی عملکرد و خطرات بقا آن ها خواهد داشت. سرمایه گذاری در سهامبانکی می تواند راه حلی برای کاهش این مشکل باشد. در نتیجه هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه گذاری در سهام بانکیبر محدودیت مالی با تاکید بر وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسیپژوهش، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ استخراج واز رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش کاپلان و زینگالسنشان می دهد که سرمایه گذاری در سهام بانکی منجر به کاهش محدودیت مالی می شود، اما اثر تعدیلگر وجه نقد نگهداریشده بر این ارتباط تایید نشده است. بر اساس نتایج پژوهش می توان ابراز داشت که سرمایه گذاری در سهام بانکی می تواندمحدودیت های مالی را به موجب دست یابی شرکت ها به یک منبع مالی اضافی، کاهش دهد. پژوهش حاضر می تواند از اینجهت که با سرمایه گذاری در سهام بانکی می توان مشکل محدودیت مالی شرکت ها را کاهش داد و موجب رشد و توسعه شرکتها شد، یک بستر پژوهشی جدید ایجاد کند.

Keywords:

سرمایه گذاری در سهام بانکی , محدودیت مالی , وجه نقد نگهداری شده

Authors

فاطمه پاپی

کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

مسعود طاهری نیا

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان