میزان اثرگذاری تغذیه و برنامه غذایی سالم در بهبود رشد ذهنی دانش آموزان استثنایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_3363

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

هوش و استعداد در رابطه مستقیم با تغذیه فرد می باشد. تغذیه درفراگیری نقش عمده ای دارد و خانواده ها در طول سال باید از تغذیه متنوع و متعادلبرای فرزندان در حال رشد خود استفاده کنند. تغذیه مناسب از جمله مصرف مواد غذایی با ارزش غذایی بالا، به عنوان یکی از عوامل موثربر سلامتی و عملکرد شناختی دانش آموزان مطرح شده اسلت در این مقاله پژوهش های انجام شده در این حوزه بررسی شده و نتایج آنها مورد تحلی قلرار گرفتله است نتایج حاصل از اینبررسی ها نشان می دهد که تغذیه مناسب و مصرف مواد غذایی بلا ارزش غذایی بالا، بهبود عملکرد شناختی و حافظه دانش آموزان را افزایش می دهد و درنتیجه باعث بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها می شود . در این مقاله شما را با اهمیت و نقش تغذیه و اثرات تغذیه سالم بر رشد ذهنی و سلامت آشنا خواهیم کرد.

Authors

فرشید نبی زاده بلخکانلو

کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ی ذهنی

عطیه دستیار

کارشناسی ارشد رواشناسی و آموزش کودکان استثنایی

محمد قاسم یار

کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی