بررسی تاثیر بازی بر خودپنداره مثبت، اضطراب و روابط اجتماعی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF11_045

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی بر خودپنداره مثبت، اضطراب و روابط اجتماعی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان اسفراین بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، از نوع روش نیمه تجربی بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود. روش نمونه گیری به صورت روش تصادفی خوشه ای می باشد که ۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد روابط اجتماعی ماتسون(۱۹۸۳)، پرسشنامه خودپنداره پیرز- هریس(۱۹۶۴) و پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس(۱۹۹۹) استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۲۵ تحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش بازی بر خود پنداره، روابط اجتماعی و اضطراب کودکان تاثیر داشته است.

Authors

معصومه نوروزی

دبیرآموزش و پرورش

مطهره الهامی

دبیرآموزش و پرورش

محدثه الهامی

دبیرآموزش و پرورش

حبیبه بی بی نصرالهی

دبیرآموزش و پرورش

معصومه شرف پور

دبیرآموزش و پرورش

پروانه کاظمی مطلق

دبیرآموزش و پرورش