بررسی تاثیر احساسات ناشی از شکست آخرین پروژه کارآفرینی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و نقش تعدیلگری رهبری حمایتی و زمان سپری شده از شکست پروژه در شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری قزوین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_037

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

درک اینکه چگونه شکست پروژه های کارآفرینی بر رضایت شغلی و عملکرد فعلی کارکنان دارد و نقش رهبران تا چه اندازه می تواند در کاهش احساسات منفی کارکنان موثر باشد امری ضروی است. به همین دلیل این تحقیق به بررسی تاثیر احساسات ناشی از شکست آخرین پروژه کارآفرینی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و نقش تعدیلگری رهبری حمایتی و زمان سپری شده از شکست پروژه در شرکت های دانش بنیانواقع در پارک علم و فناوری قزوین می پردازد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع تحقیقات توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان در شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری قزوین برابر ۹۰۰ می باشد که از جدول مورگان حجم نمونه ۲۶۰ نفر در نظر گرفته می شود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های احساسات منفی ناشی از شکست (پاتزلت، ۲۹۲۱ )، حمایت ادراک شدهرهبری (پاتزلت، ۲۰۲۱ )، رضایت شغلی (فری و همکاران، ۲۰۱۹ ) و عملکرد شغلی (اسیکو، ۲۰۲۱ ) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و KMO بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های به دست آمد و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS۲۲ و SamrtPLS۳ استفاده شد. نتایج نشان داد احساسات منفی پس از شکست آخرین پروژه کارآفرینی بر رضایت شغلی اثر منفی و معنی داری دارد. همچنین رضایت شغلی بر عملکرد شغلی اثر مثبت و معنی داری دارد. رضایت شغلی در رابطه احساسات منفی کارکنان پس از شکست آخرین پروژه کارآفرینی و عملکرد شغلی نقش میانجی دارد. رهبری حمایتی در رابطه احساسات منفی کارکنان پس از شکست آخرین پروژه کارآفرینی و رضایت شغلی نقش تعدیلگری دارد. زمان سپری شده از شکست پروژه در رابطه رهبری حمایتی و رضایت شغلی نقش تعدیلگری دارد.

Authors

جلیل امیر هلالی

،کارشناس ارشد مدیرت صنعتی گرایش پروژه، موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران

مسعود کریم زندی

عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران

حسین عابدی

عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران