موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب بانک سپه استان کرمانشاه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC06_067

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب بانک سپه استان کرمانشاه می باشد . با توجه به اهداف وسوالات پژوهش مطرح شده نوع روش تحقیق انتخاب شده از نظر هدف ،کاربردی می باشد .روش اجرائی این پژوهش ، پیمایشی و ابزارگرد آوری اطلاعات آن پرسشنامه است.روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها،توصیفی –تحلیلی از نوع مطالعه موردی دربانک سپه،مدیریت شعب کرمانشاه می باشد . جامعه تحقیق کارمندان مدیریت شعب بانک سپه استان کرمانشاه با تعداد ۵۶۳ ،می باشد. پس ازاینکه پژوهشگر نوع پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمودن فرضیه خود جمعآوری نمود، مرحله بعدی بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی می باشد که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد تا داده هایجمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید .برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهشی را تجزیه و تحلیل کند باید از روشهای آماری استفاده نماید، روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی صورت می گیرد.نتیاج حاصله از پژوهش این گونه بود که بینموانع کار آفرینی سازمان ومدیریت شعب بانک سپه استان کرمانشاه چه رابطه ای وجود دارد؟

Authors

امیدعلی کهریزی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

بهاره محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ،تجارت الکترونیک ، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران