CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی تاثیر رفتار معلم، بر ارتقای مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان

عنوان مقاله: واکاوی تاثیر رفتار معلم، بر ارتقای مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان
شناسه ملی مقاله: IEPACONF07_161
منتشر شده در هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه حیدری - استادیار گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران
اسمعیل عسکریان - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران
مجید عبدالهی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران
خدیجه دادفر - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

خلاصه مقاله:
مهارت های یادگیری، ازجمله، شناختی و رفتاری ازجمله توانایی های مهمی است که تحت تاثیر رفتارهای آموزش دهندگان قرار می گیرد. ازاین رو این مطالعه با هدف واکاوی تاثیر رفتار معلم، بر ارتقای مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان به روش توصیفی- همبستگی (از نوع علی) انجام شد. جامعه آماری، کلاس های پایه ششم مدارس دخترانه مقطع ابتدایی شهر آباده بودند که تعداد ۳۰ مدرسه در مقطع ابتدایی دخترانه با ۱۵ نفر دانشآموز وجود داشت که با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای، ۱۰ مدرسه و در مجموع تعداد ۱۵۰ دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه های رفتار معلم و مهارت های شناختی (Kyriakides et al, ۲۰۲۰) و پرسش نامه مهارت های فراشناختی (et al, ۲۰۱۸ Aldrup) دانش آموزان بود که روایی محتوایی و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تائید گردید. جهت آزمون کردن فرضیه ها در بخش آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد دستاوردهای گذشته درسی معلمان، بر دستاوردهای فراشناختی دانش آموزان، دستاوردهای گذشته درسی معلمان، بر دستاوردهای فعلی دانش آموزان، دستاوردهای فعلی معلمان، بر دستاوردهای شناختی، نوع رفتار معلمان، بر دستاوردهای شناختی و نوع رفتار معلمان، بر دستاوردهای فراشناختی دانش آموزان تاثیر معنادار داشت (۰۰۱/۰>P). همچنین میانجی دستاوردهای فعلی درسی، بر دستاوردهای فراشناختی اثرگذار بود (۰۱/۰>P ). درنهایت، رفتارهای معلم (دستاوردهای فعلی، گذشته و نوع رفتار)، بر مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان دختر مقاطع ابتدایی شهر آباده تاثیر معنادار داشتند. از این رو به نظر می رسد توسعه و ارتقاء مهارت های شناختی و مهارتی آموزش دهندگان می تواند با استفاده از توسعه آموزش و رفتارهای معلمان موسوم به دستاوردهای گذشته و فعلی آن ها افزایش یابد.

کلمات کلیدی:
رفتار معلم، مهارت های شناختی، فراشناختی، دستاوردهای فعلی، دستاوردهای گذشته

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1971994/