تاثیر پولدوستی بر روند سرمایه گذاری افراد با تا کید برآینده پژوهی (شواهدی از بورس اوراق تهران)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF02_044

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تاثیر پول دوستی بر روند سرمایه گذاری افراد با تاکید بر آینده پژوهی انجام شده است. روش پژوهشتوصیفی و از نوع علی - مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بوده وحجم نمونه آماری نیز بر اساس رابطه محاسباتی کوکران برابر ۳۸۴ نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات دراین پژوهش پرسش نامه بوده و روایی صوری - محتوایی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و به صورت ترکیبیمورد بررسی و تاکید قرار گرفته است. سپس داده های گردآوری شده به منظور بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش با استفادهاز رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای آماری اس. بی. اس. اس. (SPSS) و اسمارت. بی ال. اس. (Smart-PLS)مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که پول دوستی بر روند سرمایه گذاری با نگرش آیندهپژوهی افراد در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. همچنین, نتایج نشان داد که سطح رضایت. احساس عدالتاجتماعی، ایجاد شادی و اخلاقی بودن پول دوستی بر روند سرمایه گذاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداریدارد. بر اساس یافته های مبتنی بر برازش مطلوب الگوی ساختاری تجربی پژوهش, می توان نقش و جایگاه عامل پول دوستی وآینده پژوهی را بر روند سرمایه گذاری افراد در بازار سرمایه موثر و با اهمیت توصیف نمود.

Authors

حمیده زنگنه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

حسین اسلامی مفیدآبادی

گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

مرضیه ابراهیمی شقاقی

گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران