مانیتورینگ جریان نشتی مقرهها در پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق گرمسیری هرمزگان

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,579

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC21_143

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1385

Abstract:

نشست آلودگی بر روی ایزولاسیون خطوط و شبکه های انتقال و توزیع در مناطق ساحلی خلیج فـارس و دریـای عم ـــ ان ـ عامل اصلـی وقوع خطاهای عایقی و خاموشی های ناخواسـته در این منطقه محسوب مـی گـ ـردد . شـدت و نـوع آلودگ ـــ ی دریایـیـ بیابانی درکنار شرایط حـاد محیطـی بـه لحـاظ دوره بارش، ترکیبـات دما ـ رطوبت و دفعات مکـرر وقـوع پدیـده شبنم منجر به حل شوندگی لایه آلوده بر روی مقره گردیـده و با ایجاد یک مسیر الکترولیت، سبب عبور جریان های نشـتی و نهایتــاً وقــوع تخل یــه ســطحی مــی گــردد . هــر چنــد تــاکنون اندازه گیریهای جریـان نشـتی بصـورت آزمایشـگاهی بسـیار انجــام گرفتــه و نتیجــه مطالعــات بــا ایــن شــبیه ســازی هــای آزمایشگاهی نتایج مطلوبی را نیز ارائه داده است ولـی بـا ایـن وجود از آنجا که این شبیه سازی ها ًکاملا بیانگر شرایط محیطی نمیباشند، در عمل بکارگیری روش اندازه گیری جریان نشـتی در شرایط واقعی محیط و تحت ولتاژ شبکه ضروری و گریـز ناپذیر میباشد . آنچه که روش مانیتورینگ جریان نشتی مقره - ها را از سایر روشهای متداول مانیتورینگ آلودگی متمایز می - سازد بررسـی لحظـه بـه لحظـه و ثبـت پارامترهـای مختلـف الکتریکی مقره نظیر دامنه جریـان، بـار الکتریکـی روی مقـره، هدایت سطحی می باشد که تناظری یک به یک مـابین شـرایط آب وهوایی و محیطی با شرایط الکتریکـی سیسـتم را برقـرار میسازد . تجربیات بهره برداری و مطالعات میدانی نشان داده اند که پروفیل وجنس مقره در میزان جریان نشتی عب وری و نیـز میزان آلودگی نشسته بر سطح آن تاثیر بسزایی دارد . در این مقاله عملکرد انواع مختلـف مقـره هـای فشـارقوی بـا بررسی رفتار جریان نشتی آنها از نقطه نظر تاثیرات پروفیـل و جنس مورد ارزیابی قرار مـی گیـرد و پیشـنهادات اجرایـی در خصوص رفع معضلات ایزولاسیون در مناطق آ لوده ارائه می - گردد

Authors

مجید رضائی

پژوهشگاه نیرو

علیرضا مرادیان

پژوهشگاه نیرو

محمدرضا شریعتی

پژوهشگاه نیرو

محیدسعید وفاکیش

پژوهشگاه نیرو