مدل علی سبک تربیت جنسی با نگرش مذهبی دانش آموزان با توجه به نقش میانجی سلامت معنوی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_026

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی سبک تربیت جنسی با نگرش مذهبی دانش آموزان باتوجه به نقش میانجی سلامت معنوی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و والدین آنها بودند. تعداد دانش آموزان بالغ بر ۹۵۰ نفر بودند. با توجه به مشکلات موجود در گردآوری داده ها و احتمال عدم همکاری دانش آموزان تعداد ۲۸۰ نفر بر اساس فرمول مورگان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش سنج مذهبی سراج زاده، سلامت معنوی اسلامی میری و همکاران (۱۳۹۵) و پرسشنامه سبک تربیت جنسی عبدالله زاده و کیخسروی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد، سبک تربیت جنسی آزادگذار برسلامت معنوی دارای اثر مستقیم منفی است. همچنین ارتباط این سبک با نگرش مذهبی با توجه به نقش میانجی سلامت معنوی نیز منفی و معنادار است. همچنین سبک مقتدرانه بر سلامت معنوی دارای اثر مستقیم و معنادار است و ارتباط این سبک با نگرش مذهبی با توجه به نقش میانجی سلامت معنوی نیز مثبت و معنادار است. سبک سخت گیرانه هیچ گونه ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با سلامت معنوی و نگرش مذهبی ندارد. همچنین سلامت معنوی دارای اثر مستقیم و معنادار با نگرش مذهبی می باشد.

Authors

رقیه درخشان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد آباده

سمانه رستار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد آباده

رقیه دژبخش

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد آباده

زهرا ایزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد آباده