بررسی اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل یاری بذر کتان بر متغیرهای هماتولوژیکی کاراته کاهای نوجوان خرم آباد

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-6-61_019

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1403

Abstract:

مقدمه: هدف از پزوهش حاضر بررسی اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل یاری بذر کتان بر متغیرهای هماتولوژیکی کاراته کاهای نوجوان خرم آباد بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. ۳۲ کاراته کای مرد (با میانگین سنی ۱۴/۲±۵۶/ ۱۶، شاخص توده بدن ۲۱/۳±۹/۱۹)، به صورت تصادفی به چهارگروه تمرینات مقاومتی، مکمل، تمرین مقاومتی-مکمل و کنترل تقسیم شدند. پس از آشنایی آزمودنیها با تمرینات با وزنه، یک تکرار بیشینه برای هشت حرکت مورد نظر اندازه گیری شد. ۲۴ ساعت قبل و پس از آخرین جلسه تمرین نمونه گیری خونی انجام شد. گروه های مکمل روزانه ۳۰ گرم بذر کتان و در هر وعده ۱۰ گرم را با آب مصرف کردند. گروه های تمرینی به مدت ۱۲هفته و هر هفته سه جلسه به تمرین مقاومتی پرداختند و گروه کنترل و مکمل در این دوره هیچگونه فعالیت ورزشی نداشت. از آزمون شاپپیرو-ویلک برای تعیین طبیعی بودن داده ها و برای مقایسه بین گروه ها از آزمون کواریانس استفاده شد.یافته ها: تمرین مقاومتی با شدت بالا و مصرف مکمل بذر کتان در مقایسه با گروه کنترل و مکمل تاثیر معنی داری بر متغیرهای هماتولوژیکی دارد (۰۰۱/۰=p). بین دو گروه تمرین و تمرین-مکمل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین گروه تمرین با گروه های مکمل و کنترل نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد(۰۰۱/۰=p).نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل تخم کتان میتواند موجب بهبودی معنی دار متغیرهای هماتولوژیکی کاراته کارهای نوجوان شود.

Keywords:

تمرین مقاومتی , متغیرهای هماتولوژیکی و کاراته کا.

Authors

مصطفی رشیدی

کارشناس ارشد رشته تغذیه ورزشی