بررسی رابطه بودجه ریزی عملیاتی با مدیریت هزینه و مدیریت ریسک در اداره راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CDASCI01_115

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بودجه ریزی عملیاتی با مدیریت هزینه و مدیریت ریسک در اداره راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر گرردآوری اطلاعات میدانی و از نظر ماهیت همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که تعداد این مدیران ۶۳۵ نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۰ نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس می باشد. به منظور برآورد میزان بودجه ریزی عملیاتی از پرسشنامه ۲۱ سوالی استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان مدیریت هزینه و مدیریت رزش از پرسنامه محقق ساخته ای استفاده شد که شامل ۱۴ سوال می باشد به گونه ای که ۷ سال ان مربوط به مدیریت هزینه و ۷ سوال آن نیز مربوط به مدیریت ارزش می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۴ تجزیه و تحلیل شدند در بخش توصیفی تجزیه و تحلیل داده ها از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بودجه ریزی عملیاتی با مدیریت هزینه و مدیریت ریسک رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین ابعاد بودجه ریزی عملیاتی شامل توانایی بودجه ریزی عملیاتی، اختیارات بودجه ریزی عملیاتی و پذیرش بودجه ریزی عملیاتی نیز با مدیریت هزینه و مدیریت ریسک رابطه مثبت و معنی دار دارد.

Authors

محمد بهرامی سیف آباد

استادیار، گروه مدیریت،واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی،یاسوج،ایران

میثم یادآور

گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی،یاسوج،ایران