بررسی نقش و کارکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) در رفع فقر فرهنگی با تکیه بر توانمندسازی مددجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_188

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

فقر فرهنگی به عنوان یک عامل بازدارنده میتواند جامعه ای را به سمت قهقرا و انحطاط بکشاند، و از دستیابی به اهداف والا و تکاملیبازدارد. به منظور بررسی نقش و کارکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) در رفع فقر فرهنگی با تکیه بر توانمندسازی مددجویانمطالعهای به صورت کتابخانه ای صورت پذیرفت. در ایران، کمیته امداد بزرگترین و مهمترین نهاد خیریه ای و حمایتی فعال میباشد.لذا یکی از نهادهای عمومی تقریبا دولتی که به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه به وجود آمدهاند و توانسته نقش موثری در۱ایجاد تحرک، حمایت، شکل گیری و حتی کمک مالی برای فعالیتهای تجاری کارآفرینانه سودمند بخصوص برای فقرا و مستضعفینداشته و در شکل گیری اشتغالزایی افراد اجتماعی تاثیرگذار باشد، کمیته امداد امام خمینی (ره) است. در واقع ماموریت کمیته امداد از حمایت از اقشار محروم جامعه در مرحله اول خود اشتغالی و بسترسازی برای تامین معاش آنان بوده و در مرحله بعد با ارائه آموزشها و مهارتهای مختلف میخواهد که این اقشار محروم و مستضعف توانمند شده و خودکفا گردند و دیگری نیازی به حمایت این نهاد نداشته باشند.

Keywords:

فقر فرهنگی , کمیته امداد امام خمینی (ره) , توانمندسازی

Authors

حسینعلی موسی حسنخانی

کارشناسی ارشد مطالعات خانواده و مددکار کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بافت