نقش حمایت اجتماعی در سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_256

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش حمایت اجتماعی در سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که افراد بی سرپرست۱نسبت به سایرین مشکلات بالاتر رفتاری و عاطفی و عملکرد ضعیف تحصیلی را تجربه می کنند. در دیدگاه های مختلف، مجموعهای از توانایی ها و استعدادهای درونی وجود دارد که این نوجوانان را قادر می سازد تا با شرایط آموزشی سازگار شوند و آنها را در برابر تهدیدها، موانع و فشارها در زمینه آموزش توانمند سازند. از جمله این توانایی ها می توان سرزندگی تحصیلی را در نظر گرفت. حمایت از دانش آموزان بی سرپرست می تواند سپر خوبی در برابر انواع مشکلات تحصیلی آنها بوده و سرزندگی و نشاط را در آنها تقویت کند. حمایت اجتماعی یک کمک متقابل است که باعث ایجاد خودپنداره مثبت، عزت نفس، احساس عشق و عزت نفس می شود و در همه این موارد به فرد امکان تکمیل و رشد خود را می دهد. پژوهش هایی نیز تاثیر این عامل بر پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار دادند. اما از آنجایی که کودکان تحت پوشش کمیته امداد دارای شرایط ویژه ای هستند و نقش حمایت اجتماعی این نهاد در زندگی تحصیلی آنان بصورت مستقل کمتر مورد بررسی محققین بوده است. از این رو پیشنهاد می شود مطالعات میدانی بیشتری پیرامون موضوع مطالعه حاضر تشکیل شود.

Keywords:

حمایت اجتماعی , سرزندگی تحصیلی , کمیته امداد امام خمینی (ره)

Authors

زینب مرادی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اردبیل، اردبیل، ایران.