تاثیر شیوه های مختلف تدریس بر یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_331

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی اثربخشی روشهای مختلف تدریس در فرآیند یادگیری دانش آموزان میپردازد. این تحقیق تلاش دارد تا مزایاوچالشهای انواع روشهای آموزشی از جمله روشهای سنتی،نوین، تعاملی، فعالیت محور، و فناورانه را ارزیابی کرده و تاثیر هرکدام بر تسهیل فرآیند یادگیری دانش آموزان را تجزیه و تحلیل نماید.در این سیاق، اهمیت نقش انگیزه دانش آموزان و تاثیرات مثبت یا منفی این روشها بر توسعه مهارتها و دانش فردی را بررسی مینماید.این تحقیق نیز به بررسی تطبیقی اثربخشی این روشها در سیاق محیطهای آموزشی مختلف، از جمله مدارس، دانشگاه ها، و مراکز آموزشی ویژه میپردازد. همچنین، از دیدگاه تعامل اجتماعیوتوسعه مهارتهای ارتباطی دانش آموزان، تاثیر روشهای تدریس بر ایجاد ارتباط مثبت در محیط آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد.در پایان، مقاله نقش تکنولوژی و استفاده از ابزارهای دیجیتال در تحولات روشهای تدریس مدرن را بررسی میکند و چگونگی گامهای موثر در جهت بهبود پروسه یادگیری دانش آموزان را تشریح مینماید. این تحقیق به عنوان یک منبع اطلاعاتی جامع برای مدرسان، دانش آموزان، و سازمانهای آموزشی میتواند در تصمیمگیریها و بهینهسازی استراتژیهای آموزشی موثر نقش داشته باشد.

Authors

محمدمحسن حسن پور

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش مشاوره و راهنمایی، واحد شهید مطهری، دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران.

محمدرضا شعبانی

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش مشاوره و راهنمایی، واحد شهید مطهری، دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران.

علیرضا عباس نژاد

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش مشاوره و راهنمایی، واحد شهید مطهری، دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران.

محمدجواد توکلی

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش مشاوره و راهنمایی، واحد شهید مطهری، دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران.