CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهرداری ها ( مطالعه موردی: شهرداری رشت)

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهرداری ها ( مطالعه موردی: شهرداری رشت)
شناسه ملی مقاله: MANAGEMENTBONYAD12_008
منتشر شده در نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسمعیل نظامی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گیلان.

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهرداری رشت می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی، همبستگی می باشد. زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر پیش بینی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری می پردازد و از آنجا که نتایج آن مورد استفاده شهرداری رشت قرار می گیرد کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه سرمایه گذاران شهرداری رشت می باشد. جامعه تحقیق شامل ۲۸۶ شرکت می باشد که در طول سال های ۹۴ و ۹۵ وارد گفتگو برای مشارکت و عقد قرارداد تامین مالی و سرمایه گذاری برای پروژه های مختلف با شهرداری رشت شدند. با توجه به این که حجم جامعه آماری محدود می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. مطابق جدول مورگان حجم نمونه برابر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارایه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج بیانگر این است که بهبود فضای کسب و کار، قوانین کارای تضمین کننده سود، وجود بوروکراسی، عدم وجود ظرفیت سازی مناسب بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهرداری رشت تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی:
فضای کسب و کار، سرمایه گذاری بخش خصوصی، پروژه های عمرانی، بوروکراسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1981958/