بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی و اثربخشی کنترل داخلی با تعدیلگر عملیات و پذیرش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD12_039

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

حسابرسی داخلی می تواند ضمن بهبود کنترل های داخلی برای مدیریت، نظارت کیفی شرکت را نیز به همراه داشته باشد. کنترل داخلی فرآیندی پویا و تکراری است که به مدیریت کمک می کند تا بر اهداف عملیاتی و مالی سازمان تمرکز کند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی و اثربخشی کنترل داخلی با تعدیلگر عملیات عملیات و پذیرش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اهداف تحقیق در قالب دو فرضیه تبیین شده است و تمامی فرضیه ها در سطح اطمینان ۹۵% و با خطای ۵% مورد آزمون قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با نرم افزار Eviews۹ بهره گرفته شده است.

Authors

سوگند رحمانی

کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال