بررسی مولفه های محیطی در ارتقای کیفیت های بصری و آسایش اقلیمی کاربران (مطالعه موردی :دریاچه چیتگر منطقه ۲۲ تهران)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF07_176

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

بررسی شرایط اقلیمی مناطق یکی از عوامل موثر در برنامه ریزی است. کیفیت طراحی فضاهای باز عمومی به عنوان یک مرکز رفتاریبرای اوقات فراغت نقش مهمی در میزان رضایت مردم دارد. احساس لذت و رضایت زمانی اتفا ق می افتد که فرد به سطح نسبیآسایش جسمی و روحی (آسایش محیطی) برسد و از چیزهای الزام آور رها شود. همچنین یکی دیگر از عوامل رضایتمندی، آسایشمحیطی ناشی از سلسله مراتب اقلیمی است. به همین دلیل توجه به اقلیم در طراحی ها یکی از اولویت های مهم در توسعه پایدار وطراحی پایدار است. اما ریزاقلیم شهری یکی از عواملی است که برای طراحی فضاهای شهری و فضاهای باز عمومی به منظور دستیابیبه آسایش و رضایت محیطی ضروری است. در این راستا توجه به ارزش های زیبایی شناختی محیط برای برنامه ریزی و مدیریتبهتر کافی نیست. بلکه مشخص شدن اثرات اقلیمی منطقه بر گردشگران مهم است. شناخت آسایش اقلیمی یا قدرت زیست اقلیمیدر مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به روند برنامه ریزی و توسعه منطقه کمک کند. فضاهای شهری به عنوان نیازهای مردم درشهرها، مکانی که پاسخگوی تعاملات اجتماعی و انتظارات انسانی است. این مطالعه شامل چگونگی بهره برداری از اصول دانش طراحیاقلیم در ایجاد فضاهای شهری بر اساس تامین آسایش بصری است. هدف اصلی این مقاله بررسی مولف ه های محیطی در بهبود کیفیتبصری و آسایش اقلیمی کاربران (در دریاچه چیتگر، منطقه ۲۲ تهران) می باشد. این مقاله به بررسی ویژگی های سازه ای و به ویژهنقش مولفه های محیطی (مبلمان شهری، سایه بان، فضاهای تفریحی و...) در بهبود آسایش اقلیمی در مجموعه های اطراف دریاچهچیتگر به عنوان بخش مهمی از فضاهای باز و سبز می پردازد. شهرها و منظر شهری پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، موضوع و اهدافیکه برای آن برنامه ریزی شده از نوع نمونه موردی می باشد. در این تحقیق اساس جمع آوری مطالب مطالعات کتابخانه ای است.

Keywords:

آسایش اقلیمی , کیفیت های بصری , عوامل مولفه های محیطی , اقلیم

Authors

سعید عظمتی

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق – تهران – ایران

ندا هادیان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واح د تهران شرق – تهران – ایران

مجید موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واح د تهران شرق – تهران – ایران

نرگس شیخی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واح د تهران شرق – تهران – ایران