کاهش جمعیت و تاثیر آن بر روابط انسانی در خانواده و جامعه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MTR-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1403

Abstract:

چکیدهجمعیت و تغییرات آن، به عنوان رکن اساسی یک جامعه، تاثیر زیادی در رشد یا افول آن دارد؛ به طوری که اقتصاد،فرهنگ، سیاست و بخش های دیگر جامعه، تحت تاثیر آن قرار م یگیرد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، بهپیامدهای کاهش جمعیت بر روابط انسانی در خانواده و جامعه، پرداخته است. کاهش جمعیت در بخش خانواده،سبب تغییراتی مانند تغییر شکل خانواده از گسترده به هسته ای، شیوع ت کفرزندی و عوارض ناشی از آن، کاهشصله ارحام و قطع حمایت های خانوادگی م یشود. و از آنجا که خانواده آیینه تما منمای جامعه است؛ کاهش جمعیتعلاو ه بر سطح خانواده، در گستر های وسیع تر، سبب تغییراتی در اجتماع نیز م یشود که این تغییرات عبارت اند از:از بین رفتن خرده فرهنگ ها، بروز سالمندی جمعیت و عوارض مترتب بر آن، رفاه زدگی و تسلط فرهنگی بیگانگان.

Keywords:

کلید واژه: کاهش جمعیت , روابط انسانی , خانواده , جامعه

Authors

معصومه موذن

طلبه سطح ۴ جامعه الزهرا(علیها ا لسلام) و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(علیها ا لسلام)