بررسی رابطه خودکارآمدی معلم با میل به تغییر معلمان ابتدایی شهر سلماس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF03_1574

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1403

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه خودکارآمدی معلم با میل به تغییر بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه مورد مطالعه تمامی معلمان مقطع ابتدایی شهر سلماس بود حجم نمونه شامل ۱۰۰ نفر از معلمان بود. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های استاندارد خودکارآمدی معلم و میل به تغییر بود. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری۲۴ spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش توصیفی به بررسی میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به تحلیل داده ها پرداخته شد.نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی معلم و میل به تغییر رابطه معناداری وجود دارد و از بین متغیرهای خودکارآمدی معلم،

Authors

امین آفتابی چورس

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، آموزگار پایه ششم ابتدایی

میر جمیل سنگی

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد خوی، آموزگار پایه چهارم ابتدایی

حامد حسین نژاد

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان سلماس، آموزگار پایه دوم ابتدایی

مهدی جباری

کارشناسی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد خوی، آموزگار پایه اول ابتدایی