رویکردی ترکیبی از تکنیکهای دیمتل فازی و مدلسازی معادلات ساختاری در راستای مدیریت موانع موثر بر اقدامات مدیریت پسماندهای الکترونیکی (مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند کرج)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR08_045

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف رویکردی ترکیبی از تکنیک های دیمتل فازی و مدل سازی معادلات ساختاری در راستای مدیریت موانع موثر بر اقدامات مدیریت پسماند های الکترونیکی انجام شد.نوع تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به صورت پیمایشی بود که به طور میدانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج مورد بررسی قرار گرفت.تعداد ۱۰۴ مورد از ۱۴۲ نفر از کارشناسان و صاحب نظران سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ز طریق فرمول کورکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.یافته های این مطالعه با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی نشان داد که هشت مانع اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:عدم آگاهی عمومی درباره بازیافت پسماند الکترونیکی،عدم وجود سیاست ها و مقررات مربوطه،عدم اجرای شیوه های سبز در طراحی محصول الکترونیکی،کمبود بودجه برای شیوه های بازیافت پسماند الکترونیکی ،عدم ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکتی،زیر ساخت ناکافی،عدم همکاری،مشارکت در فرهنگ سازی برای تفکیک از مبدا و همچنین عدم وجود همگرایی سازمان های متولی در بحث پسماند های الکترونیک.در نهایت آن که یافته های این پژوهش در بخش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که عدم وجود قوانین و مقررات و همچنین کمبود بودجه مهمترین موانع در مدیریت پسماند الکترونیکی می باشدند که بر روی موانع زیادی تاثیر مستقیم دارند

Keywords:

مدیریت پسماند های الکترونیکی , مدیریت موانع , دیمتل فازی , مدل سازی معادلات ساختاری , شهرداری کرج

Authors

سجاد مستکین

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

علی محتشمی

دانشیار،گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین