اثر بخشی شن بازی درمانی بر کاهش علائم اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی شهرستان مبارکه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRER02_001

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف این پژوهش اثر بخشی شن بازی درمانی بر کاهش علائم اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی شهرستان مبارکه است . روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی باپیش آزمون ، پس آزمون با گروه گواه بوده است .جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کودکان پیش دبستانی در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ بود. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ، از کلیه مهدهای کودک شهرستان مبارکه تعداد چهار مهدکودک انتخاب شده است و سپس پرسشنامه اضطراب جدایی در اختیار والدین قرارداده شد.سپس از بین کودکانی که دارای بیشترین نمره اضطراب جدایی بودند، تعداد ۳۰ نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و در گروه آزمایش (۱۵) و در گروه کنترل (۱۵) قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند، اما گروه آزمایش در جلسات شن بازی درمانی بویک و گودین در شش مرحله و یازده جلسه ۴۵ دقیقه ای شرکت داده شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش وکنترل در اضطراب جدایی نشان داد.(۹۴۴/۷F= و ۰۵/۰(P< شن بازی درمانی بر کاهش علائم اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی اثرگذار بوده است . شن بازی درمانی بر کاهش ترس از تنها ماندن (میزان ترس از رهاشدن (۴۱۸/۴F= و ۰۵/۰.(P< ؛ ترس از بیماری جسمانی (۶۴۸/۱۴F= و ۰۵/۰.(P< ترس از نگرانی درمورد وقوع حوادث خطرناک (۳۴۲/۲F= و ۰۵/۰(P› و کاهش فهرست نشانه های امنیت (۹۴۰/۷F= و ۰۵/۰.P<درکودکان پیش دبستانی اثر گذار است .اما، شن بازی درمانی برکاهش میزان فراموشی حوادث خطرناک درکودکان پیش دبستانی اثرگذار نبوده است .

Authors

راضیه میرهاشمی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش آموزش پیش دبستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایرانآموزگار پایه پنجم شهید باقریان، مبارکه، اصفهان، ایران