بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت با حمایت اجتماعی و بلوغ اجتماعی در دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر فسا در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_094

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت با حمایت اجتماع ی و بلوغ اجتماع ی در دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر فسا در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بوده است . تحقیق حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بوده است . جامعه آماری در این تحقیق تمام دانش آموزان پسر مقطع دوم شهر فسا به تعداد ۴۳۲۰ بود. که طبق جدول مورگان تعداد نمونه آماری ۳۵۲ نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری روش تصادفی خوشه ای بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شدت علائم اعتیاد به اینترنت نیکولز و نیکی (۲۰۰۴)، پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو (۱۹۷۳) و پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس (۱۹۸۶) بوده است . پس از تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار SPSS نگارش ۲۶نتایج نشان داد بین میزان استفاده از اینترنت با حمایت اجتماعی در دانش آموزان رابطه معناداری با ضریب همبستگی ۱۱۲.۰ به صورت مثبت و مستقیم وجود داشت . بین میزان استفاده از اینترنت با بلوغ اجتماعی در دانش آموزان رابطه معناداری با ضریب همبستگی ۴۹۳.۰ به صورت مثبت و مستقیم وجود داشت . همچنین نتایج نشان داد حمایت اجتماعی قادر به تاثیرگذاری بر میزان استفاده از اینترنت در آزمودنی ها نیست . اما بلوغ اجتماعی به میزان بتای ۴۹۱.۰ و به صورت مثبت و مستقیم می تواند بر میزان استفاده از اینترنت در آزمودنی ها تاثیرگذار بوده آن را پیش بینی کند.

Authors

زهرا توانگرمروستی

استاد یار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

اکبر نیکنام

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی،پیش دبستانی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

محمدعلی کریمیان

استاد یار گروه کتابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران