بررسی نقش رفتارهای مثبت گرای کارکنان بر سکوت و بدبینی سازمانی شهرداری مرکزی مشهد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_253

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

این پژوهش به بررسی نقش رفتارهای مثبت گرای کارکنان بر سکوت و بدبینی سازمانی شهرداری مرکزی مشهد پرداخته است . این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی محسوب می شود و از نوع همبستگی بوده است . جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان شهرداری کل شهر مشهد (شهرداری مرکزی مشهد) به تعداد ۴۲۵ نفر می باشد که با در نظر گرفتن تمامی کارکنان شهرداری کل (شهرداری مرکزی مشهد) با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۰۲ نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام و معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر استفاده گردید و در کلیه تجزیه و تحلیل های آماری این پژوهش از نرم افزار SPSS و Amos استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رفتارهای مثبت -گرا کارکنان بر سکوت و بدبینی سازمانی شهرداری کل اثر معناداری دارند و باعث کاهش سطح آنها می شوند. نتایج نشان داد که رفتارهای مثبت گرا (خودکارآمدی، امیدواری، تابآوری و خوشبینی ) کارکنان بر سکوت سازمانی شهرداری کل اثر معناداری دارند. همچنین رفتارهای مثبت گرا (خودکارآمدی، تابآوری و خوشبینی ) کارکنان بر بدبینی سازمانی شهرداری کل اثر معناداری دارند.

Authors

رسول شیرازی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه حکیم نظامی قوچان - کارمند شهرداری مشهد

محمدحسین متدین طوسی

کارشناسی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد - کارمند شهرداری مشهد

مرضیه سدید

کارشناسی ارشد مدیریت مالی غیرانتفاعی عطار - کارمند شهرداری مشهد

سمیرا خدیوی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور - کارمند شهرداری مشهد