بررسی نقش میانجی تعهد شغلی کارآفرینانه در رابطه بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه و موفقیت شغلی کارآفرینانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_345

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تعهد شغلی کارآفرینانه در رابطه بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه و موفقیت شغلی کارآفرینانه کارکنان کارآفرین شرکت گاز کرمان، انجام شده است ؟ این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است ؟ جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان کارآفرین شرکت گاز کرمان به تعداد ۳۴۰ در سال ۱۳۹۹ می باشد که از این میان نمونه ای به حجم ۱۸۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد؟ ابزار اصلی گردآوری دادهها، سه پرسشنامه تاب آوری شغلی کارآفرینانه کمپبل ، سیل و استین (۲۰۰۷)، پرسشنامه تعهد شغلی کارآفرینانه کلین و همکاران (۲۰۱۴) وپرسشنامه موفقیت شغلی کارآفرینانه (مولفه رضایت شغلی گرینهاوس و همکاران (۱۹۹۰)، مولفه دستاورد شغلی ادراک شده لائو و همکاران (۲۰۰۷)، مولفه کسب مالی ادراک شده لائو و همکاران (۲۰۰۷)) بود؟ روایی همگرا و واگرای پرسشنامه محاسبه شد، مقادیر روایی همگرا در تمامی سازه ها از مقدار بحرانی ۵۰ بزرگتر بود که قابل قبول ارزیابی می گردد؟ روایی واگرای سازه های پژوهش نیز که با استفاده از ماتریس همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ با توجه به پایین بودن مقادیر زیرین قطر اصلی از مقادیر قطر اصلی ، قابل قبول ارزیابی می گردد؟ برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ، ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های پرسشنامه محاسبه شد؟ مقادیر بین ۷۰۳۰ تا ۹۵۴۰ بودند؟ همچنین تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Smart PLSصورت گرفته است ؟ نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد (۶۵۴.۰(β=؟ بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه با دستاورد شغلی ادراک شده ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد (۴۲۸.۰(β=؟ بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه با تعهد شغلی کارآفرینانه ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد (۸۲۱.۰(β=؟ بین تعهد شغلی کارآفرینانه با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد (۶۶۹.۰(β=؟ بین تعهد شغلی کارآفرینانه با دستاورد شغلی ادراک شده ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد (۵۵۰.۰(β=؛ ولی بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه با کسب مالی ادراک شده ارتباط معنی دار وجود ندارد (۱۰۷.۰(β= و همچنین بین تعهد شغلی کارآفرینانه با کسب مالی ادراک شده ارتباط معنی دار وجود ندارد (۲۳۸.۰(β=؟ همچنین تعهد شغلی کارآفرینانه در رابطه بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه و رضایت شغلی ، نقش میانجی دارد T-) (value=۲.۹۹۳؟ تعهد شغلی کارآفرینانه در رابطه بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه و دستاورد شغلی ادراک شده، نقش میانجی دارد (T-value=۳.۳۶۷)؛ ولی تعهد شغلی کارآفرینانه در رابطه بین تاب آوری شغلی کارآفرینانه و کسب مالی ادراک شده، نقش میانجی ندارد (T-Value=۱.۰۵۳)؟ با توجه به یافته های بدست آمده می توان اذعان داشت که تعهد شغلی به عنوان یک میانجی مهم در رابطه بین تاب آوری شغلی با رضایت شغلی، همچنین در رابطه بین تاب آوری شغلی با دستاورد شغلی ادراک شده دربین کارکنان کارآفرین شرکت گاز کرمان نقش ایفا می کند.

Authors

روح اله شریفی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران