بررسی رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت گرایی با اثر بخشی تدریس معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0331

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت گرایی با تدریس اثر بخش معلمان می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان ابتدایی ناحیه ۲ از مناطق شش گانه ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱تشکیل می دهد که براساس نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی مورگان۳۷۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه پیشرفت گرایی هرمنس (۱۹۷۰)، پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (۲۰۰۵) و پرسشنامه تدریس اثر بخش استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Spss استفاده گردید. یافته ها نشان دادکه بین هوش اخلاقی و پیشرفت گرایی با تدریس اثر بخش معلمان رابطه وجود دارد.

Keywords:

هوش اخلاقی , پیشرفت گرایی , تدریس اثر بخش معلمان.

Authors

مهناز حبیب زاده

دانش آموخته ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، واحد ری، ایرا ن