ساخت و اعتباریابی مقیاس گناه وجودی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0392

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر در صدد ساخت و اعتباریابی مقیاس گناه وجودی است . این مقیاس بر روی ۳۷۲ نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا (۱۲۰۰۰ (N= که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، و با توجه به جدول مورگان انتخاب شده بودند، اجرا گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین مقیاس گناه وجودی و مقیاس اضطراب وجودی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که بین مقیاس گناه وجودی با پرسشنامه های عدالت اجتماعی و سلامت روانی رابط منفی و معناداری وجود دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت این مقیاس از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است .

Authors

یونس رجائی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

مهیار نیکپوررحمت آبادی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

عرفان عبدالهی چیرانی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.