تاثیر خود تنظیمی ، هوش هیجانی و مثبت نگری بر کاهش درد مزمن (کمردرد- سردرد) زنان دارای درد مزمن شهرستان شیراز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0396

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

سردرد در زنان مبتلا به درد مزمن شهرستان شیراز در سال ۱۴۰۰ بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. به این منظور ۱۵۲ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای درد مزمن ون کورف و همکاران (۱۹۹۲)، خودتنظیمی مارس (۱۹۸۹)، هوش هیجانی راجر و نجاریان (۱۹۸۹) و مثبت نگری اینگرام و و یسنیکی (۱۹۹۸) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصی فی و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین خودتنظیمی با درد مزمن، بین هوش هیجانی با درد مزمن و بین مثبت نگری با درد مزمن (۰۰۱/۰(p< رابطه منفی و معنادار وجود داشت. همچنین، بین خودتنظیمی، هوش هیجانی و مثبت نگری با درد مزمن در زنان رابطه چن دگانه وجود داشت ( ۰۰۱/۰.(p<

Authors

عشرت کریمی افشار

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ، سیرجان، کرمان، ایران

مرجان خزاعی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی و احد سیرجا ن ، سیرجان، کرما ن، ایران .