اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بریادگیری شناختی دردانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0689

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بریادگیری شناختی دانش - آموزان ابتدایی اجراشد.روش پژوهش ، آزمایشی ، باطرح پیش آزمون -پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرکردباتعداد ۱۲۰۰نفردرسال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱بود، که ازمیان دانش آموزان ممتازمقطع ابتدایی شهرکرد۳۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی - طبقه بندی شده انتخاب ودر دوگروه آزمایش (۱۵)نفروگروه کنترل (۱۵)نفربه صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش در۸جلسه ،آموزش های مربوط به ذهن آگاهی رادریافت کردند. ابزارپژوهش برای تولیدداده شامل منابع کتابخانه ای ومنابع معتبرداخلی وخارجی وپرسشنامه های یادگیری شناختی (آزمون راهبردهای مطالعه ویادگیری کرمی ) بود. داده های جمع آوری شده بااستفاده ازآمار توصیفی واستنباطی موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت . دربخش آمارتوصیفی جداول توزیع فراوانی ، درصدومیانگین موردمحاسبه قرار گرفت ودربخش آماراستنباطی ، ازآزمون کولموگراف اسمیرنوف(تعیین نرمال یاغیرنرمال بودن دادهها)، آزمون ANOVAو MANOVAبااستفاده ازنرم افزار۲۱SPSS محاسبه انجام گرفت . پس ازتحلیل کوواریانس داده ها،نتایج نشان دادکه مجذورسهمی اتابرای یادگیری شناختی ۵/۹۹درصدتغییرات داشته وهمچنین میزان معناداری نیزکمتراز۰۵/۰بوده است . به این ترتیب یافته های پژوهش حاضرنشان دهنده ی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بریادگیری شناختی دردانش آموزان ابتدایی بود.ذهن آگاهی ، بهزیستی اجتماعی فراگیران رابه همراه داشت .

Authors

اسماعیل سپیدکار بلداجی

کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان