اثرات یک برنامه آموزشی بازی ورزشی روزانه ۶ هفته ای در مورد تعادل درکودکان کلاس چهارم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0837

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

تعادل, یک جزء ضروری از جنبش است و در توانایی شرکت کردن در فعالیت بدنی, حیاتی است. توسعه یکبرنامه آموزشی بازی ورزشی برای مدارس دارای پتانسیل بهبود تعادل و ثبات موضعی در کودکان است. در این مطالعه، یک مرکز هدفمند بازی ورزشی در مدرسه ابتدایی برای آزمایش دانش آموزان کلاس چهارم با یک برنامه آموزشی بازی ورزشی طراحی شده خاص با محوریت بهبود ثبات موضعی مورد استفاده قرار گرفت. این برنامه طی یک دوره ۶ هفته ای، ۳۴ دقیقه در روز، ۵-۴ روز در هر هفته اجرا شد. دو گروه کنترل )شاهد( استفاده شدند: )۱( یک کلاس تربیت بدنی )PE( با محوریت بهبود چابکی، تعادل و هماهنگی )ABC( و )۲( یک کلاس برنامه آموزشی PE معمولی. دانش آموزان بازی ورزشی, به طور قابل توجهی در طول دوره ۶ هفته نسبت به کسانی که در کلاس PE معمولی بودند، ثبات موضعی خود را بهبود بخشیدند. بهبودها در ثبات موضعی نیز در کلاس ABC مشهود بود. ثبات موضعی در تمام آزمونهای قبل و بعد از مداخله, در دختران بهتر از پسران بود. این مطالعه نشان می دهد که بازی ورزشی یک منبع عملی در کلاس PE برای بهبود ثبات موضعی است.

Keywords:

تعادل , کودکان , دبستان , بازی ورزشی , مهارت های بنیادین حرکت

Authors

الهه اکبرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد ایلا م

نسرین رحیمی وند

روانشناسی دانشگاه پیام نور چوا ر

پری ناز نیازی

زبان و ادبیات فارسی دانش گاه آزاد اسلامی آبدانا ن

سعیده پورابراهیم

کارشناسی حسابدار ی پی ام نور ایلا م