تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر مبنای سه مولفه آموزش صلح - آموزش محیط زیست - آموزش سلامت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0943

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

بر پایه مولفه های آموزش صلح آموزش محیط زیست و آموزش سلامت این پژوهش بر این است که کتابهای درسی دوره ابتدایی را با روش تحلیل محتوی که لازمه تربیت شهروند جهانی در هزاره سوم میباشند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. در واقع با توجه به اقتضائات عصر جهانی شدن نادیده گرفتن تحولات جهانی در حوزه برنامه ریزی درسی موجب دور بودن فضای مدرسه از زندگی واقعی دانش آموزان شده است. بدین ترتیب در این پژوهش کتابهای درسی دوره ابتدایی بعنوان مهمترین منبع آموزشی مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود تا چه حد در راستای مولفه های آموزش جهانی می باشند. روش مورد استفاده در تحلیل محتوای این پژوهش انتروپی شانون و نیز تحلیل کیفی بوده و واحد تحلیل نیز صفحات (متن پرسشها و تمرینها تصاویر در مجموع ۳۳۴۹ صفحه از کتب دوره ابتدایی را شامل می شود. جامعه آماری کلیه کتابهای درسی دوره ابتدایی شامل ۳۶ جلد کتاب در سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ در هفت عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی بنویسیم)، علوم هدیه های آسمانی قرآن ریاضی و تعلیمات اجتماعی و نمونه آماری این پژوهش شش عنوان فارسی (بخوانیم) فارسی بنویسیم علوم هدیه های آسمانی قرآن و تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی را شامل می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که به هر سه مولفه آموزش جهانی یعنی آموزش صلح، آموزش محیط زیست و آموزش سلامت به یک نسبت ولی با توجه به حجم کتابها یعنی ۳۳۴۹ صفحه در حد کم پرداخته شده است. و این در حالی است که هر یک از خرده مولفه های آموزشهای مذکور بصورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته و کتب درسی نیز به یک نسبت مولفه های آموزش جهانی را تحت پوشش قرار نداده اند.

Keywords:

تحلیل محتوا- کتاب های درسی دوره ابتدایی - آموزش جهانی - آموزش صلح - آموزش محیط زیست - آموزش سلامت

Authors

شهرام رنجدوست

دانشیارگروه برنامه ر یزی درسی؛واحد مرند؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛مرند؛ا یرا ن

سامره زیرکی

دانشجوی دکترای برنامه ر یزی درسی ؛واحد مرند؛ دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند،ا یرا ن