آزمون مدل علی گرایش به اعتیاد بر اساس سرمایه اجتماعی با میانجی گری نشاط اجتماعی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_1100

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل علی گرایش به اعتیاد بر اساس سرمایه اجتماعی با میانجی گری نشاط اجتماعی در دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر اهواز در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ است . نمونه پژوهش ۳۰۰ نفر از دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهشی از نوع پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آمادگی به اعتیاد وید و بوچر (۱۹۹۲)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانش آموزان پایوا و همکاران (۲۰۱۴) و پرسش نامه نشاط اجتماعی تمیزی فر و عزیزی مهر (۱۳۹۶) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی چندگانه رگرسیون و معادلات ساختاری(تحلیل مسیر)استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند بین سرمایه اجتماعی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم رابطه مستقیم وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی با نشاط اجتماعی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم رابطه مستقیم وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی از طریق نشاط اجتماعی بر گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم رابطه غیر مستقیم وجود دارد. همچنین طی نتایج تحقیق مشخص شد که مدل بدست آمده برازنده داده ها می باشد.

Authors

نرگس بالوئی

کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

سحر صفرزاده

استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران