CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه سبک های دلبستگی بارضایتمندی زناشویی

عنوان مقاله: بررسی رابطه سبک های دلبستگی بارضایتمندی زناشویی
شناسه ملی مقاله: CTCONF08_1136
منتشر شده در هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه توماری - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: : سبکهای دلبستگی بر نوع برخورد ما و شیوه رضایت از زندگی زناشویی رابطه دارد از این رو هدف از پژوهش حاضر در آن است که به بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با رضایتمندی زناشویی را مورد سنجش قرار دهد.مواد و روشها: این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت از نوع بنیادی بوده که برای انجام آن از روش پژوهش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسامی یادگار امام خمینی (ره) که ازدواج کردهاند، بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس تعداد ۸۵نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه سبک دلبستگی هالپرن و کاپنبرگ،رضایت زناشویی اینریچ بین آنها توزیع شد. متغیر مستقل در این آزمایش، سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی زناشویی متغیر وابسته بود. ازم به ذکر است که به دلیل سهولت در انجام پژوهش، جنسیت به عنوان متغیر تعدیلی در طرح پژوهشی وارد شد و آزمودنی های دختر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.یافتهها: از آزمون تحلیل واریانس آنوا و رگرسیون بهمنظور بررسی رابطه پژوهش حاضر استفاده شد. از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ در سطح آماری ۰۵.۰ α = استفاده شد.نتیجهگیری: طبق نتایج بهدستآمده، در بررسی حاضر sigحاصل شده باتوجه به جدول فوق برابر است با ۱۸۶./ که نمایانگرآن است بین متغییرهای حاضر رابطه معناداری وجود نداشته است ، و هم چنین می توان بیان کرد که به دلیل بزرگتر بودن عددحاصله از ۰۵/۰ فرض صفر تایید و فرض خلاف ردمی گردد.

کلمات کلیدی:
سبک دلبستگی، رضایت از زندگی، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1985724/