بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی با اضطراب امتحان دانش -آموزان شهرستان گالیکش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_1145

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب امتحان دانش آموزان شهر گالیکش بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی شهرستان گالیکش در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود، که تعداد آن ۱۲۲۱۳ نفر می باشد. که از این میان بر اساس جدول کوکران تعداد ۳۷۵ نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری دادهها از مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (۱۹۸۸)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینک و مقیاس اضطراب امتحان اسپیلبرگر (۱۹۸۳) استفاده شد. دادهها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه ی معنی داری بین حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب امتحان دانش -آموزان ابتدایی شهر گالیکش وجود دارد. یعنی دانش آموزانی که حمایت اجتماعی ادراک شده داشتند و احساس خودکارآمدی می کردند اضطراب امتحان پایین تری را تجربه می کردند

Keywords:

حمایت اجتماعی ادراک شده , خودکارآمدی , اضطراب امتحان

Authors

فاطمه بارانی

دانشجوی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر،ایران

صغرا خسروی

کارشناس آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گالیکش، گالیکش، ایران