بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی مورد مطالعه کارکنان شهرداری منطقه ۲ شهر کرمانشاه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR08_111

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1403

Abstract:

هوش سازمانی مدیران و کارکنان را برای تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت ها توانمند می سازد. هر کارمند می تواند وظیفه اش را به نحو احسن انجام دهد، اگر تصمیم گیری ها در سازمان ها بر مبنای اطلاعات واقعی باشد تا بر مبنای حدسیات و یا اینکه چگونه در گذشته آن کار را انجام می داده اند، کارها به درستی پیش نخواهد رفت. در این باره نیاز به مستندات است، مستندات از همه عوامل یک سازمان، مجموع این مستندات و آمارها است که مانع از سعی و خطا می گردد. وعده ای که هوش سازمانی به شما می دهد یعنی وعده دسترسی فوری به همه داده های موجود در شرکت و سازمان با داشبوردهای دیجیتالی و شاخص های عملکرد موردنیاز تا سازمان را اداره کنند.هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی در کارکنان سازمان شهرداری منطقه ۲ شهر کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع توصیفی- پیمایشی است. مطالعه مربوط به ادبیات موضوع ازطریق مطالعه کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و غیره می باشد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده، سپس با انجام روشهای آماری داده های مورد نظر مربوط به پنج فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه مورد مطالعه، در این تحقیق از کارکنان سازمان شهرداری منطقه ۲ شهر کرمانشاه تشکیل شده است که تعداد آنها۳۵۵ نفر می باشد . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۵ نفر به دست آمده است و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای همبستگی و رگرسیون مشخص شد که بین ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

Keywords:

مدیریت دانش , سرمایه اجتماعی , هوش رقابتی , سازمان شهرداری منطقه ۲.

Authors

حسن مویدی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه