بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی معلمان شهرستان آباده در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-58_166

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1403

Abstract:

توجه ویژه به سرمایه اجتماعی از حیث توسعه و گسترش دانش در سازمان ها سبب می شود.با همین هدف این پژوهش به بررسی سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی پرسنل آموزش و پرورش شهرستان آباده می پردازد. جامعه آماری این پژوهش معلمان شهرستان آباده تعداد ۱۳۰۰ نفر می باشد. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه ۲۵۰ نفر مشخص شده است روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی است . در این پژوهش با هدف توصیف آماری و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار ۲۱spss استفاده خواهد شد.سرمایه اجتماعی رابطه ایی و ساختاری بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداری دارد و انتقال دانش نیز بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.

Authors

بهزاد مزارعی

لیسانس علوم قرآن و حدیث

رضا جمالی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی بوشهر

مصطفی حسین پور

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مرکز فرخ شهر

روح اله مزارعی

لیسانس روان شناسی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

محمدعلی باباپور آقائی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد