سرمایه اجتماعی و تاب آوری در کسب و کار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCCR03_148

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1403

Abstract:

سرمایه اجتماعی منابعی است که از درون شبکه های کسب وکار در دسترس است، این منابع شامل اطلاعات، اندیشه ها، راهنمایی ها، فرصت های کسب وکار، سرمایه های مالی، قدرت ونفوذ، خیرخواهی، اعتماد و همکاری می باشند. مساله ای که کسب و کارها در شرایط آشفته ی امروزی بطور جدی با آن مواجه هستند، آماده سازی برای مقابله با بحران ها و مشکلات آن و تالش برای بقا را می طلبد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. پرسشنامه تحقیق از دو بخش سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)شامل ۲۸ سوال و تاب آوری سازمانی - پرایاگ و همکاران (۲۰۱۸) شامل ۱۰ سوال می باشد، تشکیل شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش تاب آوری واکنش پذیر میگردد. همچنین در مولفه های متغیر مرتبه دوم تاب آوری در کسب و کار ارتباط معناداری بدست آمده که با افزایش تاب آوری فعال منجر به افزایش تاب آوری واکنش پذیر میگردد.

Authors

محمد نصراله نیا

دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

کاوه آلبا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی،گرابش کسب و کار جدید، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، مجتمع ولیعصر

فرزانه رحمانی زاده

دکترای مدیریت مالی، سازمان تامین اجتماعی