بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی پرسنل آموزش و پرورش منطقه ۲ شهرکرد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-58_184

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی پرسنل آموزش و پرورش منطقه ۲ شهرکرد انجام شده است. تحقیق از نوع روش توصیفی، پیمایشی است که از طریق روش کتابخانه ای مقاله ها پایان نامه های دانشگاهی دراین زمینه جمع آوری گردیده و برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده می شود پس از جمع آوری پرسش های توزیع شده داده های به دست آمده از طریق روش های آمار توصیفی و آمار استنباط با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. در این تحقیق با توجه به اینکه متغییرها کیفی می باشند تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای بدست آوردن حجم نمونه استفاده نمودیم. براساس این نتایج می توان گفت مدیران و برنامه ریزان کلان بیشتر باید به این سرمایه بزرگ و پنهان که در صورتی که بتواند بالفعل شده تقویت شود می تواند نتایج بزرگ و پرباری هم برای فرد و هم سازمان و حتی جامعه در بر داشته باشد برنامه ریزی نمایند.نتایج پژوهش نشان داد ارتباط معنی داری بین بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی و مولفه رضایت شغلی وجود دارد.

Authors

مهران خالدی سردشتی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مرکز فرخشهر

خالق قنبری میلاسی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مرکز فرخشهر

محمود حسین پور آقائی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مرکز فرخشهر

عیسی حسین پورآقائی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مرکز فرخشهر

علی اصغر حسین پورآقائی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مرکز فرخشهر